Regulamin studia

ZASADY REZERWACJI

Rezerwacji należy dokonać:

drogą mailową (backstage.studio.rz@gmail.com),

telefonicznie +48-883-204-329

poprzez Instagram @backstage.rz

poprzez stronę https://backstage-studio-fot-6hn.calendesk.net 


W celu rezerwacji niezbędne jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 100% kwoty wynajmu.
Po wpłaceniu zadatku prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty, w odpowiedzi zwrotnej potwierdzimy rezerwację.
Możliwe formy płatności: przelew lub gotówka.


Czas trwania wynajmu studio liczony jest od godziny potwierdzonej w rezerwacji do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub do momentu opuszczenia studio przez ostatniego uczestnika sesji.

 

O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać jeden raz.

Wynajmujący zwróci wpłaconą kwotę tą samą metodą płatności. 
Odwołanie rezerwacji 1-2 dni przed terminem wiąże się z koniecznością opłacenia pełnej kwoty zadeklarowanego wynajmu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma BACKSTAGE STUDIO FOTOGRAFICZNE sp. z o.o. ul. Jagiellońska 7/5, 35-025 Rzeszów 12, NIP: 8133859493 , REGON:
388789633 w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący.
2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem
Najemcy.
3. Studio jest przeznaczone jako miejsce do wykonywania sesji fotograficznych oraz nagrywania materiałów
filmowych.
4. Studio może być dodatkowo wynajmowane do innych celów m.in. na potrzeby organizacji spotkań,
eventów, szkoleń, wydarzeń artystycznych.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem
studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.
2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do
eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy
zgłaszać bezzwłocznie podczas wynajmu.
4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami
bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób
trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
5. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć elementy dekoracyjne.

6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub
osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

2. Zabrania się:
a) niszczenia tła i cykloramy (przebijanie, brudzenie, zalewanie);
b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących;
c) używania w Studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary;
d) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db;
e) wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb.

f) palenia świec (wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego)
3. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych środków
odurzających (narkotyków, dopalaczy).

4. W studiu zabrania się wykonania zdjęć o charakterze pornograficznym.
5. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.

6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

7. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

OPŁATY

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej
www.backstagerzeszow.com . Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto.
2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60 minut).
3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej
rezerwacją do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez
ostatniego uczestnika sesji.
4. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
5. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.
6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez
ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem.
7. Odwołanie rezerwacji na dzień przed sesją wiąże się z zapłatą 50% ceny.
8. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji wiąże się z zapłatą 100% ceny.
9. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia):
a) tła lub teł , liczone jako iloczyn długości części zabrudzonej i ceny nabycia tła;
b) cykloramy , liczone jako iloczyn powierzchni i ceny farby wraz z usługa malowania.

10. Płatności można dokonać albo w siedzibie Studia (gotówką) bądź dokonując przelewu.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2021 roku i stanowi integralną część umowy najmu Studia.
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu
Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna lub telefonicznie.